0908 704 288

advokát Topoľčany  - advokáti, právnik, právne služby

Advokátska kancelária
JUDr. Pavla Vöröšváryho

Vítame Vás na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Pavla Vöröšváryho, advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4549. Táto kancelária je prevádzkovaná s cieľom poskytovať čo najefektívnejšie, najkvalitnejšie a komplexné právne služby temer vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku. Dôraz kladieme na individuálny prístup k požiadavkám každého klienta, serióznosť, profesionalitu a tým aj maximálnu spokojnosť s poskytovanými službami. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby na značne nadštandardnej úrovni so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania. Naša odmena je vždy stanovená dohodou s klientom s prihliadnutím na jeho individuálne potreby a možnosti. Za súčinnosti so spolupracujúcimi advokátskymi kanceláriami ako i odborníkmi z rôznych iných sfér venujeme náležitú starostlivosť klientom z celého územia Slovenska i zahraničia. Advokátska kancelária pri svojej činnosti v jednotlivých prípadoch úzko spolupracuje so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami, vďaka čomu dosahuje vysokú efektivitu pri komplexnom riešení zverených prípadov. Rovnakú kvalitu našich služieb ponúkame i zahraničným klientom v anglickom jazyku za nezmenené ceny.

Opýtajte sa právnika


Polia označené * sú povinné.

Právne poradenstvo

  • spisovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch
  • spracúvanie právnych rozborov
  • správu majetku klientov
  • obhajobu obvinených v trestnom konaní
  • autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností za primeranú odmenu určenú dohodou
  • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci
advokát Topoľčany - zastupovanie pred súdom, právnik, advokát

Služby

vymáhanie pohľadávok s 50 % zľavou zo súdneho poplatku alebo prípadným oslobodením od platenia súdneho poplatku

zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi

spisovanie kúpnych alebo darovacích zmlúv o prevode nehnuteľností v cene od 100 eur

poskytovanie právnych rád (v cene od 15 eur do 30 eur) a to aj cestou e-mailovej komunikácie

zakladanie, zápis vzniku, zmeny, zrušenie, prevod, zánik a výmaz SRO ako aj iných právnych foriem spoločnosti v OR za bezkonkurenčné ceny


spisovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch

spracúvanie právnych rozborov

správu majetku klientov

obhajobu obvinených v trestnom konaní

autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností za primeranú odmenu určenú dohodou

ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci

Poskytované v týchto oblastiach práva:

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a prevod nehnuteľností

vypracovanie kúpnej, darovacej, nájomnej, či inej zmluvy ohľadom nehnuteľností
vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
vypracovanie akéhokoľvek iného písomné podania voči katastru nehnuteľností

Obchodné právo

spisovanie návrhov a žalôb
zastupovanie pred súdom a v mimosúdnom konaní v obchodnoprávnych sporoch
právne vzťahy z obchodnoprávnych záväzkov
dlhy, pohľadávky
právo obchodných spoločností
právne služby ako zakladanie, zmena a likvidácia obchodných spoločností
vypracovanie dokumentov obchodných spoločností
zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmena základného imania, prevod obchodného podielu
kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby
zápis do obchodného registra, vrátane zastupovania v konaní o vydanie živnostenského listu
spisovanie obchodných zmlúv, poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov
právne rozbory, poradenstvo a konzultácie

Občianske právo

záväzkového právo
zastupovanie pred súdom a v mimosúdnom konaní v občianskoprávnych sporoch
ochrana osobnosti
vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
dedičské konanie
spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia
právne služby pri spisovaní jednotlivých zmluvných typov občianskeho práva, a to
vrátane nepomenovaných zmlúv
zastupovanie povinného resp. oprávneného v exekučnom konaní

Rodinné právo

zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým deťom
právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom
spory o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony atď.

Pracovné právo

vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, ukončenie pracovného pomeru atď.
zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu atď.)

Trestné právo

zastupovanie v prípravnom konaní
zastupovanie na hlavnom pojednávaní a pri iných úkonoch v konaní pred súdom
zastupovanie poškodených v trestnom konaní
uplatňovanie škody (adhézne konanie)

Konkurz a reštrukturalizácia

právne služby pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
podávanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom alebo veriteľom a iné.
osobný bankrot fyzickej osoby

Správne právo

zastupovanie v správnom konaní, pred katastrálnym úradom, daňovými úradmi SR, stavebné konanie, priestupkové konanie a iné právne služby

Ceny

Naším klientom ponúkame možnosť riešiť ich právny problém za dohodnutú tarifnú odmenu, ktorá bude nižšia, ako je tarifná odmena za právne služby vyplývajúca priamo zo zákona. V konkrétnych prípadoch najmä pri vymáhaní pohľadávky je možné po dohode tiež aplikovanie tzv. podielovej odmeny, čo znamená že klient nám uhradí dohodnutú percentuálnu odmenu až z reálne vymoženej tzn. uhradenej pohľadávky od dlžníka resp. protistrany. To znamená že vopred nám klient odmenu neuhrádza. Najmä s obchodnými spoločnosťami je možné tiež uzavretie dohody o paušálnej odmene. Paušálna odmena v dohodnutej primeranej výške sa vypláca mesačne za komplexné alebo dohodou špecifikované právne poradenstvo v ich podnikateľských veciach. Vymáhanie pohľadávok s 50 % zľavou zo súdneho poplatku alebo prípadným oslobodením od platenia súdneho poplatku. Cena za založenie a zápis S.R.O. : 300 eur vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov (bližšie k cene na stránke “ZAKLADANIE S.R.O.”). Cena za vykonanie zmeny v S.R.O. vrátane jej návrhu do obchodného registra: 160 eur. Naše bezkonkurenčné ceny za prevod alebo zrušenie S.R.O. sú uvedené na stránke “ZRUŠENIE S.R.O.”.

Kúpne alebo darovacie zmluvy o prevode nehnuteľností: od 100 eur vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Poskytovanie právnych rád (v cene od 15 eur do 30 eur).

Právna poradňa on-line

Naším terajším aj budúcim klientom ponúkame tiež možnosť získať právnu radu ohľadom konkrétneho problému poskytovanú on-line, tzn. prostredníctvom elektronickej komunikácie cez e-mail, bez nutnosti osobnej návštevy našej advokátskej kancelárie. Právna rada je plne fundovaná a dostatočne obsiahla. Poskytuje ju len advokát. Poskytujeme klientom absolútnu anonymitu pri riešení problémov alebo požiadaviek. Poskytnuté údaje či otázky nie sú sprístupnené. Riešime otázky prostredníctvom modernej technológie. Ste tak v anonymite a budujeme si Vašu dôveru. V prípade potreby si kedykoľvek dohodneme osobné stretnutie a budeme Vás zastupovať v súdnych či mimosúdnych konaniach. Poskytované služby a poradenstvo on-line nie sú zadarmo. Sú poskytované za odmenu 30 eur klientom, ktorí nechcú alebo nemôžu využiť služby advokáta osobne. Rovnako online prostredníctvom e-mailovej komunikácie Vám vieme vypracovať tiež akúkoľvek zmluvu vrátane všetkých typov zmlúv o prevode nehnuteľností a tiež pripraviť založenie, zmenu, prevod, alebo zrušenie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným ( S.R.O. ).

Ako postupovať

3 kroky k vyriešeniu Vášho problému:

  1. Prostredníctvom Vašej e-mailovej schránky napíšte na našu e-mailovú adresu vorosvary@advokat-to.sk, aký problém potrebujete vyriešiť. Do predmetu e-mailovej správy napíšte názov “právna poradňa on-line” a Vaše meno tak, aby sa dalo priradiť k názvu Vášho bankového účtu pre prípad platby za právnu radu.
  2. Pokiaľ bude vhodné na Váš právny problém odpovedať aj bez osobnej konzultácie, tzn. elektronicky na Váš e-mail, tak Vám túto možnosť obratom ako odpoveď oznámime.
  3. Pokiaľ Vám oznámime možnosť poskytnutia právnej porady on-line, tak Vás súčasne požiadame o uhradenie sumy 30 EUR na číslo účtu IBAN: SK93 1100 0000 0026 2383 1176. To je cena za vypracovanie právnej rady advokátom. Pri úhrade platby zadajte do popisu transakcie Vaše MENO tak, ako ste ho zadali do predmetu e-mailovej správy (inak nevieme platbu identifikovať).
Do 48 hodín* po prijatí čiastky na účet Vám bude zaslaná odpoveď na Vašu právnu otázku. *(táto lehota platí počas pracovných dní)

Zakladanie s.r.o.

Zakladanie a zápis s. r. o. do Obchodného registra

V konečnej cene 300 eur a to už vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov

Čo Vám ponúkame ?

Ponúkame Vám týmto založenie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu so zápisom do obchodného registra. Naše služby konkrétne zahŕňajú vypracovanie všetkých písomných dokumentov potrebných k založeniu Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu s návrhom na zápis do obchodného registra a potrebných písomných príloh k tomuto návrhu, pričom všetky tieto dokumenty vypracováva priamo advokát. Založenie Vašej spoločnosti môžeme vybaviť na “diaľku” prostredníctvom e – mailovej komunikácie alebo telefónu, pritom je však na Vás či zvolíte aj osobné stretnutie v našej kancelárii, alebo nás budete kontaktovať telefonicky. Pokiaľ nebudete mať nejaké špeciálne požiadavky na znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, a budete ohlasovať iba voľné živnosti, bude cena založenia a zápisu SRO do obchodného registra vo výške 300 eur a to už vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov. Pokiaľ by ste požadovali aj tzv. podstatné časti spoločenskej zmluvy nepovinné, resp. iné nepodstatné časti spoločenskej zmluvy ktoré by ste chceli mať v zmluve zakomponované, bude cena založenia a zápisu SRO do obchodného registra vo výške 350 eur a to už vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov.


Advokát Topoľčany - právne služby, právne poradenstvo

Zrušenie s.r.o.

V prípade ak sa spoločník s.r.o. rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v danej s.r.o., má na výber z niekoľkých možností ako tento krok realizovať. Jedná sa o rozhodnutie, ktoré má svoje právne následky a ktoré vieme s klientom prekonzultovať a poradiť mu. Spoločník s.r.o., eventuálne konateľ má v zásade tieto možnosti:

A/ Prevod spoločnosti

Jedná sa vlastne iba o prevod obchodného podielu spoločníka v zmysle § 115 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorého dochádza ku zmene spoločníka. V tomto prípade sa teda ešte nejedná o zrušenie s.r.o., ale spoločnosť iba zmení “majiteľa”. Často v spojitosti s týmto dochádza aj k zmene konateľa, sídla, a obchodného mena, už v závislosti od rozhodnutia spoločníka a konateľa s.r.o. V tomto prípade nedochádza k zániku samotnej s.r.o., iba v tejto spoločnosti spoločník prípadne aj konateľ prestane pôsobiť.

Naša odmena za vypracovanie všetkých podkladov a podanie návrhu na obchodný register je 160 eur.

B/ Likvidácia spoločnosti

V tomto prípade sa už jedná o spôsob zániku s.r.o. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti však predchádza jej zrušenie s likvidáciou. Likvidácia s.r.o. predstavuje časovo a právne náročný proces, so svojimi následkami, ktorý je ukončený výmazom s.r.o. z obchodného registra a tým zánikom spoločnosti bez právneho nástupcu.

Odmena za vypracovanie všetkých písomností a podanie návrhov na obchodný register je 370 eur.

C/ Zlúčenie spoločnosti

V tomto prípade sa jedná o spôsob zániku s.r.o. v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka. Jedná sa o postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti a imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na inú, už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.

Naša odmena za vypracovanie všetkých podkladov a podanie návrhov na obchodný register je 370 eur.

D/ Zánik spoločnosti bez likvidácie

V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k zrušeniu s.r.o. v zmysle § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka aj bez likvidácie, a to napríklad ak spoločnosť nemá žiadny majetok, alebo ak súd po návrhu alebo ex offo rozhodne o zrušení spoločnosti pri porušení povinností v zmysle § 68 ods. 6 obchodného zákonníka. Na takýto zánik s.r.o. je vždy potrebné rozhodnutie súdu, tzn. výsledok záleží na konkrétnom posúdení daného prípadu.

Naša odmena za vypracovanie žaloby na súd a iných potrebných podkladov je 370 eur.

Opýtajte sa právnika


Polia označené * sú povinné.

Advokát v Topolčanoch - kde nás nájdete

JUDr. Pavel Vöröšváry, advokát
Adresa: Škultétyho 1597/7, 955 01 Topoľčany
(kancelária na I. poschodí)
E-mail: vorosvary@advokat-to.sk
Web: www.advokat-to.sk/
Tel. č.:
0908 704 288
JUDr. Pavel Vöröšváry, advokát
Adresa: Škultétyho 1597/7, 955 01 Topoľčany
(kancelária na I. poschodí)
E-mail: vorosvary@advokat-to.sk
Web: www.advokat-to.sk/
Tel. č.:0908 704 288