Zásady spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária JUDr. Pavla Vörošváryho  so sídlom Škultétyho 1597/7, 955 01 Topoľčany , IČO 41779592  („ Advokátska kancelária “ )chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá  s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre  našu Advokátsku kanceláriu  prioritou.

Advokátska kancelária je  prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. zhromažďuje, uchováva  a využíva (a inak spracúva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracúvané, sú bližšie vymedzené nižšie), ktorá spočíva najmä v poskytovaní právnych služieb a súvisiaceho poradenstva v oblasti práva.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na  (i) spracúvanie osobných údajov poskytovaných  našej Advokátskej kancelárii  počas Vášho používania webovej stránky https://www.advokat-to.sk/ (ii) spracúvanie osobných údajov počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu či telefónu, (iii) spracúvanie osobných údajov počas trvania obchodného vzťahu s klientami a dodávateľmi, (iv) spracúvanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Advokátskej kancelárie a na (v) spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov Advokátskej kancelárie.

Zásady spracúvania osobných údajov popisujú účely spracúvania osobných údajov a spôsoby ich spracúvania, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť  spracúvané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy, vrátane jej dojednania (zmluvy o poskytovaní právnych služieb či plnení požiadaviek klientov, t.j. faktický výkon právnych služieb podľa právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda odovzdávania osobných údajov orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi; riadne vedenie advokátskeho spisu a  vrátane e-mailovej komunikácie, zoznamu kontaktov a poskytovaných služieb);
 • Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov (ochrana práv a právom chránených záujmov Advokátskej kancelárie , napríklad  identifikácia klienta v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z., o advokácii a zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti);
 • Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb (najmä klientov) v súlade s pravidlami upravujúcimi výkon advokácie ;
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronického formulára (v prípade Vášho záujmu o poskytnutie právneho poradenstva prostredníctvom webovej stránky).

 

 

Spracúvané OSOBNÉ ÚDAJE

Advokátska kancelária je  oprávnená  spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:

Údaje dotknutých osôb

Účely spracúvania

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov,  Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy.

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy.

E-mail

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy.

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností,

Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy.

Číslo účtu a iné transakčné údaje

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov

Rodné číslo

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností

Dátum narodenia

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa klienta či tretích osôb

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy.

 

 

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci , sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V určitých prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, resp. iných fyzických osôb. Ide o prípady katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a pod. Vždy sa tak však koná na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

DOBA UCHOVávania OSOBNýCH ÚDAJov

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

PRÁVA dotknutých osôb

 

Ako dotknutá osoba, máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, v prípade ak nie sú osobné údaje potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) právo vzniesť námietku, po nej spracúvanie osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutých osôb, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a (vii) právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 • Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť či  Advokátska kancelária spracúva  Vaše osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a pokiaľ tomu tak je, máte také právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: V prípade, že si myslíte, že o Vás Advokátska kancelária  spracúva  nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Advokátska kancelária  vykoná opravu či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, Advokátska kancelária   vymaže Vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) odpadla zákonná povinnosť na spracúvanie stanovená právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: V prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania, Advokátska kancelária osobné údaje zneprístupni, dočasne odstráni či uchová alebo vykoná  iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby Advokátska kancelária osobné údaje, ktoré o Vás v elektronickej forme spracúva na základe zmluvy alebo súhlasu a ktoré ste jej  poskytol(a), odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svojho práva na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, Advokátska kancelária nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany oprávnených záujmov Advokátskej kancelárie. V prípade, že Advokátska kancelária nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmom alebo právom a slobodami klienta, spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

V prípade opakovaných alebo zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv je Advokátska kancelária  oprávnená za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupu budete informovaný.

UPOZORNENIE: S ohľadom na špecifický charakter činností Advokátskej kancelárie  (výkon advokácie) môže byť výkon niektorých práv dotknutých osôb výrazne obmedzený (najmä pre prípady spracúvania osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych právnych prípadov).

Advokátska kancelária  si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej výše uvedené práva.

 

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, Slovenská republika

tel.: +421 /2 3231 3214

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a budú pravidelne aktualizované na našej webovej stránke.  Platnú verziu nájdete vždy na stránke

 https://www.advokat-to.sk/ .